Sheet pan chicken fajita

Print Recipe
Sheet pan chicken fajita Yum
Course Main Dish
Cuisine Mexican
Servings
Course Main Dish
Cuisine Mexican
Servings
Instructions
  1. Cook for 25-30 mins at 400 degrees F.